Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.plodnik.pl (dalej „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez CONECTIO Joanna Kot z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zaokopowa 4/6 m 26, 03-424 Warszawa), NIP: 7742754554, REGON: 360320817 1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 1.5 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 1.6 Sklep Internetowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu, spowodowane zwłaszcza siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 1.7 Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. 1.8 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Definicje 2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2.2. BAZA WIEDZY – zakładka strony Sklepu Internetowego dostępna pod linkiem https://sklep.plodnik.pl stanowiąca integralną część Regulaminu. 2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 2.4. KLIENT; USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 2.6. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 2.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca lub mająca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 2.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.plodnik.pl. 2.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – CONECTIO Joanna Kot z siedzibą w Warszawie (adres: ul.Zaokopowa 4/6 m 26, 03-424), NIP: 7742754554 , REGON: 360320817, email: projekt.plodnik@gmail.com, tel. +48 505 057 087 2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 2.12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287, ze zm.). 2.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 2.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży 3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 3.1.1. Płatności są obsługiwane przez PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu – dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. 3.1.2. Platności są obsługiwane przez PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 – krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON: 300523444. 3.2. W celu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego i naciśnięciu odpowiedniego pola przekierowującego do wybranego sposobu płatności. W innym przypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 3.3. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym 4.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter. 4.1.1 Newsletter – Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zapisanie się do niego na stronie plodnik.pl, podając swój adres e-mail, oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.). W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, nowych ofertach, aktualnych promocjach, kursach online, konkursach oraz inne informacje marketingowe. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. 4.1.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego i (2) naciśnięciu odpowiedniego pola przekierowującego do wybranego sposobu płatności za Zamówienie. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie m.in. firmy przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Wymagania techniczne 5.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne są: (a) urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu), (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), (c) włączona obsługa w przeglądarce internetowej plików cookies oraz obsługa Javascript. Strona Internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. 5.2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego: (a) przeglądarka internetowa w wersji najnowszej dostępnej, (b) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym 6.1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania Sklepu Internetowego lub strony internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych 7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 9 Regulaminu), Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce “Kontakt” lub też pisemnie na adres: ul. Zaokopowa 4/6 m 26, 03-424 Warszawa. 7.2. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia oraz aktualny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji konta Klienta lub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz realizacji Zamówienia. Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu 8.1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. 8.2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia. 8.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto i podana jest w złotych polskich wraz z podatkami. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 8.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia: 8.4.1 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 8.4.2 Sposoby płatności za Zamówienie zostały opisane w pkt. 3 Regulaminu. 8.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. 8.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. 8.7. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. 8.8. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi: 8.8.1. Anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia); 8.8.2. Anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 8.8.3. Realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; 8.8.4. Podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek). 8.9. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep Internetowy poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. 8.10. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep Internetowy zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach wskazanych w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedawcy lub Klienta. 8.11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem ponownej wysyłki Produktu przez Sprzedawcę, Klient ponosi koszt ponownej wysyłki. 8.12. Sklep Internetowy obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. 8.13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen usług znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 8.14. Sklep Internetowy udostępnia Klientowi sposób dostawy Produktu wyłącznie za pośrednictwem przesyłek kurierskich. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient zobowiązany jest do zbadania doręczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma obowiązek sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Usługobiorcę i kuriera.

Reklamacja Produktu 9.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Usługę bez wad. 9.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta m.in.: 9.2.1. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce “Kontakt”; 9.2.2. pisemnie na adres: ul. Zaokopowa 4/6 m 26, 03-424 Warszawa 9.3.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 9.4. W sytuacji, jeżeli brak zgodności usługi z umową występuje nadal, pomimo naprawy lub wymiany Produktu, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy. Takie same uprawnienie przysługuje Klientowi w sytuacji, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie do umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do wymiany produktu. 9.8. Zwrot należności, w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 9.7 następuje w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny lub od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania w sytuacji skorzystania przez Klienta z odstąpienia od Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedawcy lub Klienta.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 10.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 10.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 10.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Opinie o produktach 12.1. Usługobiorca ma możliwość dokonania oceny Produktów. Dokonanie oceny jest dobrowolne i nieodpłatne. 12.2. Klient oświadcza, że: 12.2.1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści, 12.2.2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców, umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą, wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 12.3. W ramach ocen, o których mowa w pkt 12.1 powyżej Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną. 12.4. Oceny są przechowywane przez Sprzedawcę. 12.5. Oceny są prezentowane publicznie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż oceny wystawiane przez Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, będą oznaczane, jako „zweryfikowane”. 12.6. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie dokonanych ocen produktów. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. 12.7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji. 12.8. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp. 12.9. Klient ponosi odpowiedzialność za umieszczane przez siebie wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich. 12.10. Przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu Internetowego i Produktu. 12.11. Ocena produktu nie wyraża poglądów Usługodawcy. 12.12. Sprzedawca, w przypadku powzięcia wątpliwości czy autor opinii jest faktycznie Klientem, jest uprawniony do występowania do autora opinii z prośbą o informacje potwierdzające rzeczywisty zakup/skorzystanie z Produktu Zmiana Regulaminu 13.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili składania Zamówienia przez Klienta. 13.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 13.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. Postanowienia końcowe 14.1 Umowy Sprzedaży dokonywane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 14.2 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego. 14.3 W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste lub dobre obyczaje, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, a w razie konieczności usunięcie ze strony internetowej treści będących przyczyną naruszenia. 14.4 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 14.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.), a także Ustawy o Prawach Konsumenta. 14.6 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.